چالیشمه لریمز


هر درلو عثمانلیجه متنی تیتیزلك وسرعتله چویروب تسلیم ایتمك ایچون خدمت ویرن أكیبمز، شمدیه قدر برچوق قونوده فرقلی چوریلر یاپدی. تأریخ، ادبیات، جغرافیا، فلسفه، موسیقی، اجتماعیات (صوصیولوژی)، روحیات (پسیقولوژی) گبی فرقلی علم داللرنده كی چوریلرمزڭ یانی صره رسمی بلگه چریلرمزله ده برچوق آراشدرمه جی یه ده دستك صاغلادیق

مطبوع، رقعه، دیوانی، سیاقت وسائر یازی درلرنده نادر یازمه اثرلرڭ یانی صره شرعیه سجلی، تحریر دفتری، فرمان، غزته، درگی، رساله، سیاحاتنامه، آراشدرمه و برچوق آلانده كی اثرلری چوریدیك وچیرمكده ییز

عثمانلیجه اسمیلە آڭیلان فقط عثمانلی دولتندن اوڭجه ده قوللانیلان اسكی یازیمزله محرر مختلف اثرلری چویرمه ده دستك صاغلیورز. بونڭ یانی صره، تركیه جمهوریتنده آلفابه نڭ دگشەسندن صڭره یورد طیشنده كی بعضی مملكتلرده قوللانیلمه یه دوام ایدن اسكی آلفابه مزله یازیلان ١٩٢٨ تأریخی صڭره سی متنلری اوقومه ده ده خدمت ویریورز.